SKN Ekonomii Politycznej rokrocznie ubiega się o grant na projekt badawczy w ramach Konkursu dla studenckich kół naukowych organizowanego przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trzech dotychczas zorganizowanych edycjach nasze Koło dwukrotnie znalazło się na podium, zyskując tym samym możliwość sfinansowania prowadzonych badań naukowych.

2021

Drugi projekt badawczy Koła realizowany jest w temacie „Potencjał, szanse i zagrożenia społeczne wprowadzenia programu łączenia akademików z nieruchomościami senioralnymi w Polsce.”.

W ramach projektu planowane jest m.in przeprowadzenie. badania ilościowego i jakościowego w zakresie wdrożenia koncepcji assisted living w Polsce. W skład dziesięcioosobowego zespołu wchodzą zarówno starsi, jak i młodsi członkowie Koła, co pozwala wymieniać się doświadczeniami i skutecznie kształcić naukowych liderów na Uczelni.

Efektem projektu ma być publikacja unikalnego w skali Polski raportu. Publikacja planowana jest na listopad 2021 r.

2020

Tematem pierwszego projektu badawczego realizowanego przez SKN Ekonomii Politycznej było „Ubóstwo w percepcji studentów uczelni ekonomicznych w Polsce”.

W ramach badania przeprowadziliśmy wśród studentów uczelni ekonomicznych w całej Polsce obszerną ankietę, w której wzięło udziału kilkuset studentów. Jej analiza posłużyła nam za podstawę do badania jakościowego w formie wywiadów w grupach fokusowych. Rozmowy z 79 studentami pozwoliły na zebranie ponad 30 h materiału badawczego.

W oparciu o zgromadzone wyniki trwają pracę nad przygotowaniem publikacji naukowej.